Nye og strengere energikrav

VINDTETTNING AV TAK

Nye og strengere energikrav

En lovendring innebærer nye og strengere krav til energibruk og til tilrettelegging for alternativ energibruk. Målet er 25 prosent reduksjon i energibehov til nye og ombygde bygninger.

Tekst: Kjersti Salvesen Fahre

 I 2007 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. De mest omfattende endringene gjelder energikravene, som trådte i kraft 1. februar 2007 med overgangsordning frem til 1. august i år. Målet er 25 prosent reduksjon i energibehov til nye og ombygde bygninger. Cirka halvparten, minimum 40 prosent, av energibehovet til romoppvarming og varmtvann, skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning.

Større isolasjonstykkelser

– Hva innbærer de nye kravene i praksis?

– De nye kravene innebærer først og fremst at man må satse på større isolasjonstykkelser i de fleste bygningsdeler og strengere krav til lufttetthet. Men det stilles også krav til energieffektive ventilasjonsanlegg og temperaturregulering. I tillegg reguleres byggets energiforsyning til oppvarming og varmtvann, forklarer Senior Technical Consultant Gunnar Solhaug i Monier AS.

Undertak på rull

De nye forskriftene utfordrer byggebransjen med tanke på å bygge tett nok og isolere godt nok. Monier bidrar til at man enklere kan overholde de skjerpede energikravene – ved å tilby et firesjikts kombinert undertak/vindsperre på rull (Divoroll). 

– Dette rullproduktet gjør det lettere å tette skikkelig i overgangene mellom tak og vegg, sammenliknet med hva man får til med faste plater. Undertaket er dessuten dampåpent, slik at man kan fullisolere konstruksjonen. All utluftning foregår dermed mellom undertaket og yttertaket. Divoroll er praktisk med 75 kvadratmeter med undertak på én rull, som ikke veier mer enn 17 kilo – og dermed er lettvint å bære med seg. Rullproduktet er enkelt å jobbe med, lett å legge, er solid og har god holdbarhet, forklarer Solhaug.

 Han nevner også HMS-perspektivet ved Divoroll.

  – 1,5 meters bredde monteres på tvers av sperrene, slik at man kan ta med sløyfer og lekter etter hvert som man bygger seg opp mot mønet. Undertaket er så sterkt at man ikke risikerer å tråkke gjennom det og falle ned, sier Solhaug.

 Nesten alle de store husprodusentene i Norge går nå over til å bruke rullprodukter, som følge av de omfattende lovendringene.

To hovedprinsipper

Forskriften nevner to hovedprinsipper som kan benyttes for å dokumentere at energikravene til bygninger er oppfylt, enten ved krav til bygningskonstruksjoner og installasjoner, eller krav til bygningens energibehov. I forskriften er dette uttrykt ved «energitiltak» og «samlet netto energibehov».

 1) Energitiltak

Energikravet anses som oppfylt dersom det kan dokumenteres at samtlige energitiltak for bygningskonstruksjoner og installasjoner tilfredsstiller gitte krav. Kravene kan fravikes dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes. Dette er i praksis en omfordeling av varmetapspostene og tilsvarer beregning med varmetapsrammer etter 1997-forskriften. Forskjellen er at de nye energikravene også tar hensyn til varmetap på grunn av infiltrasjon og ventilasjon.

 2) Samlet netto energibehov

En kontrollberegning skal vise at samlet netto energibehov ikke overskrider en fastsatt energiramme. Det skal tas hensyn til alle energiposter. Beregning av samlet netto energibehov skal gjøres etter ny NS 3031.

 

Øvrige kilder: Byggforsk og Sintef